http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 03/05/2021

Thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

File đính kèm: 1442-SGDĐT-CTTT(03.05.2021_19h07p45)_signed.pdf