http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 12/01/2020

CV 519 nâng cao đạo đức nhà giáo

CV 519 nâng cao đạo đức nhà giáo

Năm thực hiện:  2013

Kết quả thực hiện:  Đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tăng cường an toàn giao thông đường sắt trong quá trình vận chuyển apatit, được sử dụng làm cơ sở để hoàn thiện cơ chế chính sách phục vụ công tác quản lý nhà nước và các biện pháp tác nghiệp của các doanh nghiệp tham gia hoạt động đường sắt