http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 02/06/2021

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng tại trường THCS Xuân Phương từ năm học 2021-2022

QUYẾT ĐỊNH  Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 6  sử dụng tại trường THCS Xuân Phương từ năm học 2021-2022

UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM

TRƯỜNG THCS XUÂN PHƯƠNG

____________________________________

 

Số: 57/QĐ-THCSXP                 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________________________

 

Xuân Phương, ngày 07 tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 6

sử dụng tại trường THCS Xuân Phương từ năm học 2021-2022
_______________________________________________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS XUÂN PHƯƠNG

          Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019

          Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

          Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

          Căn cứ Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

          Căn cứ Công văn số 172/PGDĐT ngày 28/4/2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm về việc phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học 2021-2022;

Căn cứ Công văn số 187/PGDĐT-THCS ngày 07/5/2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm về việc sử dụng sách giáo khoa lớp 6 danh mục được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt

Căn cứ biên bản họp thống nhất lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 sử dụng tại trường THCS Xuân Phương từ năm học 2021-2022 của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 ngày 07 tháng 5 năm 2021;

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong trường THCS Xuân Phương từ năm học 2021 – 2022.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3. Các đồng chí Tổ trưởng, nhóm trưởng, giáo viên, nhân viên và các tập thể và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

                 (Đã kí và đóng dấu)

 

 

Lã Thanh Hà Thu

DANH SÁCH  SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6

Sử dụng trong trường THCS Xuân Phương từ năm học 2021-2022

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-THCSXP
ngày 07/5/2021 của Hiệu trưởng trường THCS Xuân Phương)

 

TT

Tên sách

Tên bộ sách lựa chọn

Tác giả (Tổng CB/CB)

Nhà xuất bản

(NXB)

1

Ngữ văn 6

(Tập 1,2)

Kết nối tri thức với cuộc sống

Bùi Mạnh Tùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên), Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương

NXB Giáo dục Việt Nam

2

Toán 6

(Tập 1,2)

Cánh Diều

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang

NXB Đại học Sư phạm

3

Tiếng Anh 6

(tập 1,2)

Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Duyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương

NXB Giáo dục Việt Nam

4

Giáo dục
Công dân 6

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên), Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thọ.

NXB Giáo dục Việt Nam

5

Khoa học
tự nhiên 6

Kết nối tri thức với cuộc sống

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Đinh Đoàn Long, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ biên), Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Thu Hà, Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn Đức Hiệp, Trần Thị Thanh Huyền, Lê Trong Huyền, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Văn Vịnh

NXB Giáo dục Việt Nam

6

Lịch sử và
Địa lý 6

Chân trời sáng tạo

Nguyễn Kim Hồng (Tổng chủ biên phần Địa lý), Hà Bích Liên (Chủ biên phần Lịch sử), Phạm Thị Bình (Chủ biên phần Địa lý), Nguyễn Trà My, Mai Thị Phú Phương, Nguyễn Kim Tường Vi, Hà Văn Thắng, Nguyễn Hữu Bách, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phan Văn Phú, Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Thị Bắc, Phạm Đỗ Văn Trung

NXB Giáo dục Việt Nam

7

Tin học 6

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai

NXB Giáo dục Việt Nam

8

Công nghệ 6

Kết nối tri thức với cuộc sống

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Trương Thị Hồng Huệ, Lê Xuân Quang, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Vũ Cẩm Tú

NXB Giáo dục Việt Nam

9

Âm nhạc 6

Cánh Diều

Đỗ Thanh Hiên (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Quang Nhã

NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

10

Mĩ thuật 6

Chân trời sáng tạo

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (đồng chủ biên), Quách Thị Ngọc An, Nguyễn Dương Hải Đăng, Nguyễn Đức Giang, Phạm Ngọc Mai, Trần Đoàn Thanh Ngọc, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân

NXB Giáo dục Việt Nam

11

Giáo dục
thể chất 6

Kết nối tri thức với cuộc sống

Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết (đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh Toàn (đồng Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Bính, Nguyễn Xuân Đoàn, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Đỗ Mạnh Hưng, Lê Chí Nhân, Phạm Hoài Quyên, Phạm Mai Vương

NXB Giáo dục Việt Nam

12

Hoạt động
 trải nghiệm, Hướng nghiệp 6

Kết nối tri thức với cuộc sống

Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng chủ biên), Hoàng Thị Hạnh, Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thu (đồng Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Cầu, Dương Thị Thu Hà, Tạ Văn Hai, Nguyễn Thu Hương, Lê Thị Luận, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Hồng Thuận, Lê Thị Thanh Thủy.

NXB Giáo dục Việt Nam