http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 20/06/2021

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức

Thông tư  quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức

File đính kèm: TT072019TT-BNV.pdf