http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 12/03/2021

DANH MỤC, GIỚI THIỆU VÀ ĐƯỜNG LINK SÁCH GIÁO KHOA 6 MỚI

DANH MỤC, GIỚI THIỆU VÀ ĐƯỜNG LINK SÁCH GIÁO KHOA 6 MỚI

I. BỘ SÁCH GIÁO KHOA CÁNH DIỀU.

1. Giới thiệu bộ SGK

https://www.youtube.com/watch?v=Y4iug_oJ_Nw&list=TLGGIr8AwBFhT78xMTAzMjAyMQ

2. Sách giáo khoa Văn học

2.1. Sách giáo khoa Văn học tập 1:

https://sachcanhdieu.com/ngu-van-6-tap-1/

2.2. Sách giáo khoa Văn học tập 2:

https://sachcanhdieu.com/ngu-van-6-tap-2/

3. Sách giáo khoa Toán học

3.1. Sách giáo khoa Toán học tập 1:

https://sachcanhdieu.com/toan-6-tap-1/

3.2. Sách giáo khoa Toán học tập 2:

https://sachcanhdieu.com/toan-6-tap-2/

4. Sách giáo khoa Tiếng Anh:

https://sachcanhdieu.com/tieng-anh-6/

5. Sách giáo khoa Tin học:

https://sachcanhdieu.com/tin-hoc-6/

6. Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí:

https://sachcanhdieu.com/lich-su-va-dia-li-6/

7. Sách giáo khoa Âm nhạc:

https://sachcanhdieu.com/product/am-nhac-6-2/#page/1

8. Sách giáo khoa Khoa học Tự nhiên:

https://sachcanhdieu.com/khoa-hoc-tu-nhien-6/

9. Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp:

https://sachcanhdieu.com/hoat-dong-trai-nghiem-huong-nghiep-6/

10. Sách giáo khoa Giáo dục thể chất:

https://sachcanhdieu.com/giao-duc-the-chat-6/

11. Sách giáo khoa Giáo dục công dân:

https://sachcanhdieu.com/giao-duc-cong-dan-6/

12. Sách giáo khoa Công nghệ:

https://sachcanhdieu.com/cong-nghe-6/

13. Sách giáo khoa Mỹ thuật:

https://sachcanhdieu.com/mi-thuat-6/

II. BỘ SÁCH GIÁO KHOA KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

1. Giới thiệu bộ SGK:

https://www.youtube.com/watch?v=WCFrXTVFT7g

2. Sách giáo khoa Văn học

2.1. Sách giáo khoa Văn học tập 1:

http://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/ngu-van-6-tap-mot-10743

2.2. Sách giáo khoa Văn học tập 2:

http://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/ngu-van-6-tap-hai-10744

3. Sách giáo khoa Toán học

3.1. Sách giáo khoa Toán học tập 1:

http://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/toan-6-tap-mot-10741

3.2. Sách giáo khoa Toán học tập 2:

http://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu/toan-6-tap-hai-10742

4. Sách giáo khoa Tiếng Anh:

4.1. Sách giáo khoa Tiếng Anh tập 1:

http://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/tieng-anh-6-tap-mot-10776

4.2. Sách giáo khoa Tiếng Anh tập 2:

http://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/tieng-anh-6-tap-hai-10777

5. Sách giáo khoa Tin học:

http://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/tin-hoc-6-10782

6. Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí:

http://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/lich-su-va-dia-li-6-10771

7. Sách giáo khoa Âm nhạc:

http://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/am-nhac-6-10772

8. Sách giáo khoa Khoa học tự nhiên:

http://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/khoa-hoc-tu-nhien-6-10778

9. Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp:

http://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/hoat-dong-trai-nghiem-huong-nghiep-6-10774

10. Sách giáo khoa Giáo dục thể chất:

http://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/giao-duc-the-chat-6-10775

11. Sách giáo khoa Giáo dục công dân:

http://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/giao-duc-cong-dan-6-10780

12. Sách giáo khoa Công nghệ:

http://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/cong-nghe-6-10781

13. Sách giáo khoa Mỹ thuật:

http://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/mi-thuat-6-10773

III. BỘ SÁCH GIÁO KHOA CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

1. Giới thiệu bộ SGK:

https://www.youtube.com/watch?v=B5R0GAaGCus

2. Sách giáo khoa Văn học

2.1. Sách giáo khoa Văn học tập 1:

http://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/ngu-van-6-tap-mot-10785

2.2. Sách giáo khoa Văn học tập 2:

http://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/ngu-van-6-tap-hai-10786

3. Sách giáo khoa Toán học

3.1. Sách giáo khoa Toán học tập 1:

http://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/toan-6-tap-mot-10783

3.2. Sách giáo khoa Toán học tập 2:

http://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/toan-6-tap-hai-10784

4. Sách giáo khoa Tiếng Anh:

http://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/tieng-anh-6-10794

5. Sách giáo khoa Tin học:

Không có sách tin học.

6. Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí:

http://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/lich-su-va-dia-li-6-10787

7. Sách giáo khoa Âm nhạc:

http://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/am-nhac-6-10789

8. Sách giáo khoa Khoa học tự nhiên:

http://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/khoa-hoc-tu-nhien-6-10788

9. Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp:

http://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/hoat-dong-trai-nghiem-huong-nghiep-6-10792

10. Sách giáo khoa Giáo dục thể chất:

http://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/giao-duc-the-chat-6-10791

11. Sách giáo khoa Giáo dục công dân:
http://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/giao-duc-cong-dan-6-10795

12. Sách giáo khoa Công nghệ:

http://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/cong-nghe-6-10793

13. Sách giáo khoa Mỹ thuật:

http://hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/mi-thuat-6-10790