http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 18/06/2020

KH tuyển sinh năm học 2020-2021, Thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021

KH tuyển sinh năm học 2020-2021, Thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021

UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM

TR­ƯỜNG THCS XUÂN PHƯƠNG

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Xuân Phương, ngày 18 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc Tuyển sinh năm học 2020 - 2021

Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non, Điều lệ trường tiểu học, Điều lệ trường trung học cở sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cở sở và trung học phổ thông; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014; Công văn số 531/UBND-KGVX  ngày 18/02/2020 về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2020-2021; Công văn số 1363/SGDĐT-QLT ngày 06/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021; Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân quận Nam Từ Liêm về công tác tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021;

Trường THCS Xuân Phương quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thông báo công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020 - 2021 như sau:

1. Phương thức và đối tượng:

- Phương thức tuyển sinh: xét tuyển.

- Đối tượng: Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học.

2. Độ tuổi dự tuyển: Lớp 6

- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2009); Những trường hợp đặc biệt:

+ Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học;

+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định;

+ Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.

3. Hồ sơ dự tuyển: Lớp 6

- Phiếu đăng kí dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh trực tiếp;

- Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ.

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường;

- Quyết định cho phép học vượt cấp (nếu có).

4. Thời gian tuyển sinh

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Từ ngày 07/8/2020 đến hết ngày 09/8/2020;

Phụ huynh lấy mã HS của con tại trường Tiểu học và truy cập vào trang web:

www.tsdaucap.hanoi.gov.vn để đăng kí.

Nhà trường trực hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến tại trường: 

+ Sáng từ 7h30 đến 11h

+ Chiều từ 14h đến 16h30

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 13/8/2020 đến hết ngày 15/8/2020: tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng kí tuyển sinh trực tiếp

+ Sáng từ 7h30 đến 11h; (từ 11h-11h30: Ban tuyển sinh tập hợp hoàn thiện hồ sơ)

+ Chiều từ 14h đến 16h30; (từ 16h30-17h30: Ban tuyển sinh tập hợp hoàn thiện hồ sơ)

Sau ngày 15/8/2020, nếu nhà trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao sẽ báo cáo phòng GD&ĐT và xin phép được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 18/8/2020 đến ngày 20/8/2020.

5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh:

- Chỉ tiêu: 250 học sinh

- Địa bàn tuyển sinh: học sinh trong độ tuổi thuộc đối tượng 1, đối tượng 2, đối tượng 3 trên địa bàn phường Xuân Phương.

Nhà trường có tổ chức ăn bán trú cho học sinh các khối lớp.

Điện thoại liên hệ để giải đáp về công tác tuyển sinh: Cô Thu: 0972.324.586

 

                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                     (Đã kí và đóng dấu)

 

 

 

 

                                                                                                      Lã Thanh Hà Thu

UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM

TRƯỜNG THCS XUÂN PHƯƠNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

      Số: 61/KH – THCS XP                               Nam Từ Liêm, ngày 21 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020 – 2021

 

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ Công văn số 531/UBND-KGVX  ngày 18/02/2020 về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2020-2021;

Căn cứ Công văn số 1363/SGDĐT-QLT ngày 06/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021;

Căn cứ Công văn số 136/PGDĐT ngày 12/5/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nam Từ Liêm về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021

Trường THCS Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách 

quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở.  

2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh. 

3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng

công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học, giảm số học

sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp; tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày. 

4. Tuyệt đối không vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh. 

5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp: Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh. 

B. NỘI DUNG

1. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh

1.1. Chỉ tiêu: 250 học sinh

1.2. Địa bàn tuyển sinh

- Học sinh trong độ tuổi thuộc đối tượng 1, đối tượng 2, đối tượng 3 trên địa  bàn phường Xuân Phương

2. Đối tượng tuyển sinh, độ tuổi tuyển sinh

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học.

- Đối tượng 1: 143 học sinh

- Đối tượng 2: 9 học sinh

- Đối tượng 3: 98 học sinh

2.2. Độ tuổi tuyển sinh

Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2009); Những trường hợp đặc biệt:

+ Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học;

+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định;

+ Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.

3. Hồ sơ tuyển sinh: Lớp 6

- Phiếu đăng kí dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh trực tiếp;

- Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học. Trường hợp học sinh bị mất học bạ thì Giám đốc Sở GDĐT sẽ xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể;

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận hoặc

giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường;

- Quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có).

4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

5. Thời gian tuyển sinh

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Từ ngày 07/08/2020 đến hết ngày

09/08/2020;

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 13/08/2020 đến hết ngày 15/08/2020: tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng kí tuyển sinh trực tiếp

+ Sáng từ 7h30 đến 11h; (từ 11h -11h30: Ban tuyển sinh tập hợp hoàn thiện hồ sơ)

+ Chiều từ 14h đến 16h30; (từ 16h30-17h30: Ban tuyển sinh tập hợp hoàn thiện hồ sơ)

Sau ngày 15/08/2020, nếu nhà trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao sẽ báo cáo phòng GD&ĐT và xin phép được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 18/8/2020 đến ngày 20/8/2020.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Phân công nhiệm vụ

1. Ban giám hiệu chủ động phối hợp với UBND phường trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2020-2021 của trường, báo cáo phòng GD&ĐT. Tham gia đầy đủ hội nghị về công tác tuyển sinh do PGD&ĐT tổ chức hướng dẫn.

2. Thông báo công khai tại trường, trên website của trường: Tuyến tuyển sinh do UBND quận quy định, đối tượng tuyển sinh, độ tuổi tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, thời gian tuyển sinh như trên

3. Thành lập Hội đồng tuyển sinh do Trưởng phòng GD&ĐT quận ra quyết định thành lập, thành phần gồm: Chủ tịch, thư ký và một số uỷ viên cụ thể như sau:

 

STT

Họ tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Lã Thanh Hà Thu

Hiệu trưởng

Chủ tịch

2

Vũ Thị Năm

Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Thị Thu Hữu

TKHĐ

Thư ký

4

Chu Thị Tầm

Trưởng ban thanh tra

Thư ký

5

Hà Thị Ngọc Lan

TTCM

Ủy viên

6

Nguyễn Thị Hồng Luyến

TTCM

Ủy viên

7

Phí Thị Kim Oanh

TTCM

Ủy viên

8

Nguyễn Thị Thu Thủy

CTCĐ

Ủy viên

9

Đặng Thị Thảo

BTCĐ

Ủy viên

10

Nguyễn Thị Mận

Kế toán

Ủy viên

11

Trần Thị Thanh Hương

TPT

Ủy viên

12

Trịnh Thu Huyền

Giáo viên

Ủy viên

13

Trần Thị Thu Huyền

Giáo viên

Ủy viên

 

Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.

4. Tổ chức tuyển sinh:

a. Khi tiếp nhận hồ sơ của HS cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin  về cá nhân HS như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, hộ khẩu, học bạ (đối với lớp 6), nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho HS sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên;

b. Trong suốt thời gian tuyển sinh nhà trường tuyệt đối không thu hoặc vận động cha mẹ HS đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

5. Trong quá trình tổ chức tuyển sinh lãnh đạo nhà trường phân công trực để hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho HS và cha mẹ HS. Lịch phân công cụ thể là:

 

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Người thực hiện

1

Lên kế hoạch tuyển sinh

21/5/2020

đ/c Thu

2

Họp Hội đồng tuyển sinh

01/7/2020

HĐ TS

3

Làm các mẫu, biểu bảng tuyển sinh

02/7/2020

đ/c Năm

4

Thông báo tuyển sinh

01/7-30/7/2020

đ/c Thu

5

Tuyển sinh trực tuyến

07/08/2020 à09/8/2020

HĐTS

6

Tuyển sinh trực tiếp

13/8à15/8/2020

HĐTS

 

 

7

Các giáo viên tuyển sinh

- Bàn số 1: P.Oanh, Tầm

- Bàn số 2: Trần Huyền, Hữu

- Bàn số 3: Luyến, Trịnh Huyền

- Bàn số 4: T.Hương, Mận

- Bàn số 5: Thảo, Thủy

 

 

07/8à15/8/2020

 

 

HĐTS

8

Biên chế lớp

21/8/2020

BGH

9

Báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh và nộp PGD

22/8/2020

BGH

10

Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm sổ điểm điện tử

 

25/8/2020

 

Đ/c Năm, Tầm

11

Báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh và nộp PGD

28/8/2020

BGH

 

6. Kết thúc tuyển sinh nhà trường lập danh sách học sinh được tuyển, báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND quận và phòng GD&ĐT.

II. Chế độ báo cáo

Thời gian thực hiện

Người thực hiện

Nội dung công việc

21/5/2020

 

BGH

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 in 3 bộ và đóng thành quyển, xin xác nhận của UBND phường

26/5/2020

 

BGH, VP

Nộp kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021  về phòng GD&ĐT (3 bản)

22/8/2020

 

BGH, VP

Nộp báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh cho phòng GD&ĐT

28/8/2020

 

BGH, VP

Nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh cho phòng GD&ĐT

 

III. Công tác tuyển sinh đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19

          Căn cứ diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong trường hợp đến thời điểm tổ chức tuyển sinh vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Hội đồng tuyển sinh của nhà trường thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định

Trên đây là toàn bộ kế hoạch công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021 của trường THCS Xuân Phương. Nhà trường đề nghị các đồng chí trong Hội đồng tuyển sinh quán triệt và thực hiện tốt, đảm bảo đúng các yêu cầu tuyển sinh của Sở, Phòng giáo dục và của nhà trường.                                                                                                                                                    

                                     

Nơi nhận:                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

- UBND phường Xuân Phương                                                       (Đã kí và đóng dấu)

- PGD&ĐT Nam Từ Liêm

- Lưu trường

 

                                                                            Lã Thanh Hà Thu

 

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG XUÂN PHƯƠNG

(Đã duyệt)

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA PGD&ĐT NAM TỪ LIÊM

(Đã duyệt)

File đính kèm: Kế_hoạch_tuyển_sinh_năm_học_2020-2021.doc Thông_bao_tuyển_sinh_năm_học_2020-2021.doc