http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 01/08/2021

Chỉ thị tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp về thực hiện các bp cấp bách phòng trống dịch bệnh COVID

Chỉ thị tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp về thực hiện các bp cấp bách phòng trống dịch bệnh COVID

File đính kèm: 05cttu.signed.pdf