http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 03/02/2021

Công văn thực hiện công tác phòng chống dịch Covid theo chỉ đạo của UBND quận và các văn bản có liên quan

Công văn thực hiện công tác phòng chống dịch Covid theo chỉ đạo của UBND quận và các văn bản có liên quan

File đính kèm: 46_Thong_bao_so_22_TB_VPCP_ngay_30_01_2021_cua_Van_phong_Chinh_phu_ve_ket_luan_cua_Thu_truong_Chinh_phu_Nguyen_Xuan_Phuc_tai_cuoc_hop_Thuong_truc_Chinh_phu_ve_phong_chong_dich_Covid_19.pdf