http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 11/04/2020

Số: 1130/SGDĐT-CTTT V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Số: 1130/SGDĐT-CTTT V/v thực hiện các biện pháp cấp bách  phòng, chống dịch bệnh Covid-19

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 
 

Số: 1130/SGDĐT-CTTT

V/v thực hiện các biện pháp cấp bách

phòng, chống dịch bệnh Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

             Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2020

 

                    Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã;

                                  - Thủ trưởng các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên

  địa bàn Thành phố.

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước vẫn diễn biến phức rất phức tạp. Hà Nội là địa phương có số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất cả nước, một số trường hợp trước khi phát hiện dương tính với Covid-19 đã đi nhiều nơi trên địa bàn Thành phố. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Hà Nội hiện nay là một trong những địa phương có tiềm ẩn nguy cơ cao nhất về lây nhiễm trong cộng đồng.

Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 03/4/2020 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/3/2020 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 1189/UBND-KGVX ngày 09/4/2020 của UBND Thành phố về việc xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu phòng các GDĐT, các đơn vị trực thuộc và các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1. Quán triệt đến các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn Ngành chủ động các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 03/4/2020 của Thành ủy và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/3/2020 của UBND Thành phố; lưu ý yêu cầu mọi người ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thì nhất thiết phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; tuyệt đối không đưa tin sai, không đúng sự thật gây hoang mang dư luận.

3. Đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện khai báo sức khỏe y tế trung thực theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

4. Nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của chính quyền địa phương nơi cư trú. Các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục thường xuyên liên hệ với gia đình, cập nhật, nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe của học sinh, tình hình học tập trên truyền hình và học tập trực tuyến của học sinh, có kế hoạch hướng dẫn học sinh tự học và ôn tập tại nhà đạt hiệu quả cao.

5. Tiếp tục thực hiện đầy đủ công tác thông tin báo cáo theo quy định.

6. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về việc để xảy ra vi phạm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Sở GDĐT đề nghị các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã, các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục nghiêm túc triển khai thực hiện, quán triệt đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh; phối hợp với chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh để thực hiện tốt nội dung trên./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ GDĐT;

- UBND Thành phố;

- UBND quận, huyện, thị xã;

- Ban Giám đốc Sở;

- Các phòng thuộc Sở;

- Lưu: VT, CTTT.                                                                         

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Xuân Tiến

 

Số ký hiệu:  214/QĐ-BGTVT

Ngày ban hành:  10/02/2015

Loại văn bản: 

Hình thức văn bản: 

Cơ quan ban hành: