http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 19/02/2021

(354/TB-SNVSNV) v/v tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi thăng hạng để phòng dịch COVID-19

(354/TB-SNVSNV) v/v tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi thăng hạng để phòng dịch COVID-19

File đính kèm: snv-354-2021.signed.pdf