http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao

Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh 2019-2020

Thông báo tuyển sinh 2019-2020

Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non, Điều lệ trường tiểu học, Điều lệ trường trung học cở sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học; Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
1