http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 12/01/2020

CV TUYÊN TRUYỀN KHẮC PHỤC Ô NHIỄM, CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

CV TUYÊN TRUYỀN KHẮC PHỤC Ô NHIỄM, CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

File đính kèm

File đính kèm: CV_TUYÊN_TRUYỀN_KHẮC_PHỤC_Ô_NHIỄM_KHÔNG_KHÍ.doc

Năm thực hiện:  2013

Kết quả thực hiện:  - Nghiên cứu, xác định, lựa chọn các yếu tố trọng yếu làm dữ liệu và xây dựng phương pháp tính toán mức độ mất an toàn, đề xuất biện pháp có tính khả thi để phòng ngừa, giảm thiểu các tai nạn xảy ra tại các điểm giao cắt đồng mức giữa đường sắt - đường bộ - Cơ sở để xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp và có phương án thích hợp để thành lập, phân loại đường ngang khi cố nhu cầu mở đường ngang