http://xuanphuong.vschool.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 30/01/2020

HỎA TỐC: V/v hoàn thiện hồ sơ giáo viên hợp đồng thuộc đối tượng xem xét tuyển dụng đặc cách theo Công văn số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ

HỎA TỐC: V/v hoàn thiện hồ sơ giáo viên hợp đồng thuộc đối tượng xem xét tuyển dụng đặc cách theo Công văn số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ

File đính kèm bên dưới

File đính kèm: CV_33_triển_khai_hoàn_thiện_hồ_sơ_đặc_cách.docx